<BGSOUND src="Nhac Giao Tien Loi Tinh Viet Voi.mp3"> Le Dinh








Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lời tình viết vội. Nhạc & lời: Giao Tiên, qua phần trình bày của Hương Lan.





Nhạc sĩ



GIAO TIÊN



Trình bày



HƯƠNG LAN












Tự động PLAY







Free Guestbook

Ý Kiến Đóng Góp







Free Web Template Provided by A Free Web Template.com