Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Còn đó chút hồng phai, qua phần trình bày của Lê Duy.



Trình bày



LÊ DUY

Montreal, Canada





Free Web Template Provided by A Free Web Template.com