Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Chuyện tình Lan và Điệp 1 của Mạc Phong Linh & Mai Thiết lĩnh, qua phần trình bày của Hồng Loan, Toronto, Canada & Lê Duy, Montreal, Canada.Trình bàyHỒNG LOAN

Toronto, Canada

LÊ DUY

Montreal, Canada

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com