Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Xin anh giữ trọn tình quê của Duy Khánh, qua phần trình bày của Lê Duy, Montreal, Canada & An Giang, Việt Nam.







Trình bày:
LÊ DUY & AN GIANG















































































LÊ DUY & AN GIANG






















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com