Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Người bên đời tôi của Thủy Lâm Synh, qua phần trình bày của Thanh Nguyên.



Tác giả



THỦY LÂM SYNH



Trình bày

THANH NGUYÊN





Free Web Template Provided by A Free Web Template.com