Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ngàn đời chia ly của Thủy Lâm Synh, qua phần trình bày của Phi Thúy Hạnh.



Tác giả



THỦY LÂM SYNH



LIÊN LẠC TÁC GIẢ:

[email protected]



Trình bày: Ca sĩ



PHI THÚY HẠNH





Free Web Template Provided by A Free Web Template.com