<BGSOUND src="Nhac Tina Niem Dau Van Vuong.mp3"> Le Dinh










Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Niềm đau còn vương, nhạc và lời của Ttran, qua phần trình bày của Tina Đặng, Montreal, Canada.







Nhạc và lời:

Tran







Trình bày :

TINA ĐẶNG

Montreal, Canada


























































AUTO PLAY























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com