Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Xa nhau mới biết đêm dài (2008). Sáng tác của Lê Dinh, Montreal, Canada. Qua phần trình bày của Trang Mỹ Dung (Việt Nam).







Trình bày



TRANG MỸ DUNG

VN






















Trình bày: Trang Mỹ Dung, VN













Trang Mỹ Dung (Việt Nam)













Free Web Template Provided by A Free Web Template.com