Tác GiảHoài Hương


 


CÁNH NHẠN
Nhận tờ nghệ Thuật cuối trong tay
Nghe như mất mát những gì đây
Nhịp cầu văn nghệ nay đình bản
Bốn phương độc giả tiếc thương hoài

Cám ơn Nghệ Thuật đã từ lâu
Tin tức văn thơ bắt nhịp cầu
Đem lại nguồi vui người viễn xứ
Tâm sự vui buồn san sẻ nhau

Thiếu tờ nghệ Thuật nghe tiếc thương
Như cơn thiếu mắm, thiếu vị hương
Như người uống rượu không có bạn
Và người nghiện thuốc nhớ mùi thơm

Nhớ trang Quán Cóc tán chuyện đời
Kể lể tâm tình ở khắp nơi
Và những vần thơ thương nhớ Nước
Cánh nhạn đưa tin mỏi cánh rồi.


 


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com