Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Ơn Mẹ. Sáng tác của Lê Dinh, qua phần trình bày của Trang Mỹ Dung. Thực hiện Video Clip: Minh Đức, Montreal, Canada.









LÊ DINH



Trình bày



TRANG MỸ DUNG






















































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com